Contacto

Contacta con nós

Utilizando o seguinte formulario podes contactar con nós. Enche os datos requiridos e preme no botón enviar. Contestaremos o máis axiña posible.


Protección de Datos

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Personal, informamoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA) con CIF G36041234 e domicilio social sito en AVENIDA DA MARIÑA, 25 36600, VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumplimento coa normativa vixente, ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA) informa que os datos serán conservados durante o plazo estrictamente necesario para cumplir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que o seus datos non foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que tenemos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por isto que ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA) comprométese a adoptar todas as medidas razonables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

Dacordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter personal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición ao enderezo postal indicado más arriba ou ao correo electrónico opmega@opmega.com.

Tamén informamoslle de que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA), dirixíndose por escrito ao correo electrónico dop.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Co envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA).

Enderezo

O nosos datos de contacto son os seguintes.

Avenida de la Marina, 25
Edificio Mexilón de Galicia
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
E: info@opmega.com
T: +34 986 501 338
F: +34 986 506 549