Web en desenvolvemento

Estamos desenvolvendo a nosa nova web

¡Moi pronto estará dispoñible!

OPMEGA

OPMEGA é unha Organización de Productores, e ten esta denominación dende o ano 1996, aprobada por orde de 12 de decembro, sendo sustuída a anterior denominación de OPMAR, coa que foi orixinalmente constituida en 1986. A regulamentación básica está contida no Regulamento CE nº 104/2000 do Consello, de 17 de decembro de 1999. Como Organización de Productores basea o seu funcionamento en varios compromisos, e entre eles atópase o de mellora-la calidade da producción.

Pechar